قفس های تمام اتوماتیک تخمگذار مدل باطری

 

قفس تمام اتوماتیک تخمگذار مدل باطری

* آبخوری اتوماتیک سیستم نیپل

* دانخوری اتوماتیک سیستم واگن و زنجیر

* کودکش اتوماتیک سیستم نوار

* تخم مرغ جمع کن اتوماتیک

*ابعاد هر سلول 60×60 جهت 9 قطعه مرغ

 

قفس تمام اتوماتیک تخمگذار مدل باطری

· * آبخوری اتوماتیک سیستم نیپل

· * دانخوری اتوماتیک سیستم واگن

· * ورق پشت قفس 1/5میلی متر PVC

· * یک خط نوار کودکش جهت تمام طبقات

. * ابعاد هر سلول 60×45 و طبقه آخر 60×60